Úplata za vzdělávání v předškolním zařízení /tzv. školné/

Výši platby úplaty za vzdělávání /školné/ v mateřské škole stanoví ředitelka školy. Pro školní rok 2018/2019 je stanovena ve výši 500,-Kč na jeden měsíc.

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy. Vzdělávání v posledním /třetím/ ročníku mateřské školy se poskytují dítěti po dobu nejvýše 12 měsíců. Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělávání poskytuje za úplatu v plné výši pro celodenní provoz.

 

Osvobození /prominutí/ od úplaty za vzdělávání

1. Úplata bude prominuta:

a/ zákonnému zástupci dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v

hmotné nouzi /§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné

nouzi,

b/ zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti

náleží zvýšení příspěvku na péči / § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006Sb.,

o sociálních službách,

c/ rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o

nezaopatřené dítě /§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách / nebo

d/ fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě

pobírá dávky pěstounské péče / § 36 až 43 zákona 117/1995 Sb.,

ostatní sociální podpoře a

2. Úplata bude plátci prominuta na základě písemné žádosti doložené potvrzením z Úřadu práce s názvem ,,Potvrzení  pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole“ a tato žádost společně s potvrzením bude doručena ředitelce školy.

3. Žadatel je povinen každý měsíc doložit ,,potvrzení , že stále pobírá některou z dávek, a to nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce. Nepředložení potvrzení bude mít za následek zrušení platnosti rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání od prvního dne příslušného měsíce.

4. Pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty se nesnižuje ani nepromíjí.

5. Úplata se provádí každý měsíc, a to do 15. dne kalendářního měsíce trvalým příkazem na účet školy 29 79 44 53 99/ 0800, variabilní symbol=rodné číslo dítěte

6. Je nutné dát trvalé příkazy k úhradě k 10. dnu v měsíci, aby do 15. dne měsíce dorazila platba na účet MŠ.

7. Pokud zákonný zástupce dítěte ani po písemném upozornění neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, bude postupovat podle § 35 odst. d/zákona  č. 561/2004 Sb., školský zákon, o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Úplata za stravování v mateřské škole

 

Dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole se stravuje vždy / podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb./

V mateřské škole jsou z hlediska stravování dvě věkové kategorie:

  • věk  3 -6 let
  • věk  7 let

Do kategorie se děti zařazují na celý školní rok. To znamená, že děti, které mají v průběhu školního roku 7 let, jsou zařazeny do kategorie 7 let po celý školní rok.

Ceny stravného:

  • celodenní stravné  3 – 6 let       34,- Kč
  • celodenní stravné  7  –    let      39,- Kč

Platby stravného se provádí každý měsíc a to do 15. dne kalendářního měsíce trvalým příkazem na účet školy 29 79 44 53 99 / 0800

 

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty  za vzdělávání nebo za stravování, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Omlouvání dětí ze stravování

Zákonný zástupce je povinen vždy dítě  z mateřské školy včas omluvit na daný den / osobně, telefonicky, prostřednictvím jiného rodiče/

Omlouvání dítěte musí být provedeno nejpozději den dopředu, písemně v ,, sešitě omluv“ v šatnách dětí nebo do 12.00 hodin telefonicky.

V případě, že dítě onemocní a nelze jej omluvit na daný den, může si zákonný zástupce 1. den nemoci vyzvednout stravu do svých jídlonosičů a to od 11.30-11.45 hodin. Další dny nemoci nemá dítě na státem dotovanou stravu nárok!!!

Pokud není dítě omluveno, je zákonný zástupce povinen / od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ/ uhradit veškeré náhrady na stravování /tj. cenu potravin+ režijní a mzdové náklady/, které jinak hradí stát.

 

Popůvky 30.4.2015

Blahová Alena

ředitelka MŠ